Alhamidi, Alhamidi, Rini Asmara, and Eka Iswandy. 2023. “Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan Paket Makanan Catering”. Jurnal Sistem Informasi Dan Informatika 1 (2), 94-105. https://doi.org/10.47233/jiska.v1i2.989.